Day 17 of #Art365

Day 17 of #Art365

One Potato, Two Potato, Three Potato......

Oil on 8"x8" canvas panel